Ordenances del Servei

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL Nº 7 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS Y ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. (Formato PDF).

Publicat en el B.O.P. nombre 25 del 27 de febrer de 2021

ORDENANÇA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ E INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA QUAL  HA SIGUT DELEGADA EN LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. (Formato PDF).

Publicat en el B.O.P. nom. 116 de data 26 de setembre 2020.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA Nº 4 RECÀRREC PROVINCIAL DEL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Publicat en el B.O.P. nom. 150 de data 12 de desembre de 2009