Avís legal

 1. Introducció

L'Exma. Diputació Provincial de Castelló (d'ara endavant, Diputació de Castelló), amb CIF P-1200000F, és titular del portal d'internet o lloc web www.dipcas.es.

A través del present, la Diputació de Castelló informa de les condicions i termes generals que regulen l'accés, navegació i ús del portal d'Internet. En particular, informa i regula l'accés i ús del portal d'Internet, com a punt d'accés electrònic posat a disposició de la ciutadania, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

La Diputació de Castelló podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i termes generals d'ús, així com, si és el cas, les condicions particulars, que s'establiren. És per açò que recomanem llegir atentament el present ‘avís legal’ abans de començar la navegació.

 1. Caràcter de la informació publicada en el portal o lloc web

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles per mitjà d'enllaços o documents existents en altres dominis.

La Diputació de Castelló procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua  actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, la Diputació de Castelló no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per la Diputació de Castelló, sense necessitat d'avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa hi facilitada no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

 1. Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, la Diputació de Castelló atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, si és el cas, la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

 1. Caràcter de la bústia de queixes i suggeriments.

La información proporcionada en resposta a qualsevol suggeriment o queixa, a través de la bústia de queixes i suggeriments té carácter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que s'hi apliquen.

 • QUEIXES: tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en què la ciutadania realitze únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis públics, que constituesca falta de qualitat en el servei prestat.

 • NO TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE QUEIXES davant els serveis administratius:

  • Les denúncies que es puguen presentar posant de manifest possibles irregularitats o infraccions a la legalitat.

  • Les queixes que afecten els serveis prestats per altres administracions públiques o ens vinculats o dependents d'aquestes, no es tramitaran a través d'aquest procediment.

 • SUGGERIMENTS són les propostes formulades per la ciutadania per a millorar la qualitat dels serveis públics i, en especial, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'Administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris dels dits serveis.

 1. Condicions i termes generals d'ús del portal

Per l'accés i navegació pel portal d'Internet de la Diputació de Castelló i/o per la utilització dels serveis hi inclosos, vosté adquireix la condició d'usuari i accepta, sense reserves de cap classe, totes i cada una de les presents condicions i termes generals d'ús i de les condicions particulars, que si és el cas regesquen la prestació dels serveis que es disposaren en el portal o lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web enllaçats o hipervinculats des de www.dipcas.es, de les quals no respon la Diputació de Castelló.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Diputació de Castelló ofereix a través del portal; i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícita, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, d’orientació o condició sexual, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització, si és el cas, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la Diputació de Castelló o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el seu funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la Diputació de Castelló o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del portal qualsevol contingut que infringesca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinguera, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, la Diputació de Castelló es reserva la facultat i estarà legitimada per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declarada il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

 1. Responsabilitat.

La Diputació de Castelló no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a la Diputació de Castelló, que impedesquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Intromissions il·legítimes que puguen ser causades per terceres persones fora del control de l'ajuntament.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'ajuntament, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El portal de la Diputació de Castelló pot contindre enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar a la ciutadania la busca d’informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, la Diputació de Castelló no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se del seu accés o ús. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el portal de la Diputació de Castelló. En tot cas, a l'eixir de la direcció www.dipcas.es, la informació o els serveis a què s'accedesca queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular, la Diputació de Castelló.

 1. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els elements del portal (inclosos, sense caràcter limitador, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de busca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de la Diputació de Castelló o han estat hi cedits (a menys que no s'indique expressament). Per tant, els drets d'autoria i explotació en tota la seua extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l'obligació de l'usuari expressada en l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest portal, com també del seu disseny, mètodes de selecció o formes de presentació dels recursos i materials hi inclosos.

S'autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d'extractes dels continguts del portal o lloc web únicament quan es realitzen per a ús personal o privat, o a nivell d'investigació o estudi.

 1. Reutilització de la informació del sector públic


De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals:

(a) Que el contingut de la informació no siga alterat.

(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació

(c) Que es cite la font

(d) Que es mencione la data de l'última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estiguera inclosa en el document original.

(e) No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la informació a reutilitzar està patrocinada o recolzada la reutilització que es duga a terme amb ella.

(f) Conservar i no alterar, ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si és el cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal.

La utilització dels conjunts de dades, llocs de forma oberta, es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

No obstant això, amb caràcter excepcional i de manera motivada, la Diputació de Castelló podrà optar per aplicar les modalitats previstes en els paràgrafs b) i c) de l'article 4.2 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic:

 • Reutilització de documents posats a disposició del públic amb subjecció a condicions establides en llicències-tipus.

 • Reutilització de documents amb la sol·licitud prèvia, conforme al procediment previst en l'article 10 de l'esmentada llei o, si és el cas, en la normativa autonòmica, podent incorporar en aquestos supòsits condicions establides en una llicència.

 1. Xarxes socials.

La Diputació de Castelló [o, si és el cas, àrees, departaments o organismes públics, integrats, vinculats o dependents d’aquesta entitat] pot estar present, actualment o en el futur, en xarxes socials d'Internet, on considere oportú establir presència.

Aquestos espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l'ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. La Diputació de Castelló tampoc assumirà responsabilitat de l'ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus càrrecs públics, creat de manera particular en l'àmbit privat o a través de partit polític o un altre col·lectiu a què pertangueren.

La Diputació de Castelló, com a administradora de les seues instàncies pròpies en les dites xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l'esborrament de qualsevol contingut hi publicat.

En tot cas, l'usuari és l'únic responsable dels continguts que, si és el cas, publique en aquestes xarxes socials de la Diputació de Castelló, sent plenament aplicables a les xarxes socials les condicions i termes generals d'ús del portal abans exposades; i sense perjudici d'aplicar les condicions i termes o polítiques, establits per la pròpia xarxa social.

A més, informem que el lloc web integra, si és el cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tindre en compte el següent:

Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Facebook, Twitter) i al visitar aquest lloc web té la sessió oberta en qualsevol d'aquestes xarxes socials, al fer "clic" en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica que ha visitat el lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d'usuari d'aquesta xarxa social (nom, adreça electrònica, foto, etc.).

Si no està registrat en la xarxa social, o no té la sessió oberta mentres visita el lloc web pot ser que la xarxa social reba i emmagatzeme almenys la seua direcció IP.

Si no desitja que una xarxa social recopile les dades personals, ni que les compartesca amb nosaltres ni amb tercers, consulte la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanque sessió en ella abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que haja instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

 


EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN