Verificació de documents electrònics

Aquest plana permet la verificació i contrast electrònic de documents impresos. Cal introduïr el CSV (Codi Segur de Verificació), la data de generació del document i el NIF de la persona solicitant.<< Tornar