Taxes - clavegueram, fems, rodatge, guals, gossos...

Les taxes són les prestacions patrimonials que estableixen les entitats, en aquest cas, locals per:
  • La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
  • Per la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa que es referesca, afecte o beneficie de manera particular al subjecte passiu. 

INTERESSA CONÉIXER:


Ja que l'establiment de les taxes és potestat de l'entitat local, s'haurà d'entrar al cas concret de cada població, que haurà d'haver-la establert per mitjà d'ordenança.

Com és un supòsit que es planteja amb relativa freqüència, convé recordar que, en el cas de vivendes o locals, el propietari d'aquestos inmobles té la condició de substitut del contribuent pel que fa a les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficien o afecten als seus ocupants (exemple típic de la taxa per arreplegada de residus sòlids urbans).
Que el propietari té la condició de substitut del contribuent vol dir que és aquell l'obligat al pagament de la taxa, independentment que puga repercutir, si és procedent, la quota sobre l'inquilí o beneficiari.

Normativa Aplicable

1.- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

2.- Ley reguladora de las Bases del Régimen Local

3.- Ley de medidas para la modernización del gobierno local

4.- Ley General Tributaria

5.- Reglamento General de Recaudación

6.- Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa

7.- Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

10.- LOPD 15-1999; sólo vigentes arts 22,23 y 24

11.- LO 3-2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

12.- Reglamento de la Unión Europea General de Protección de Datos (RGPD)

13.- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

14.- Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal

15.- Real Decreto 1804/2008, de 3 noviembre.

16.- LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana

17.- ORDEN de 18 de enero de 2002, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII.

18.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Area de Gestión 2).

19.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal I