Sancions per infraccions de tràfic

La Diputació de Castelló ha ficat en funcionament un nou sistema  de gestió d'expedients sancionadors en matèria de tràfic i seguretat vial a fí de facilitar les tasques que se plantegen en la instrucció i gestió de dits procediments als Ajuntaments de la província que així lo desitgen i sol·liciten.


En un assumpte tan "impopular" en termes generals, se vol ressaltar que  està en el ànim d'aquesta Diputació abordar dit projecte com servici, no sólo per als Ajuntaments, sino també per als propis ciutadans: a tots nos incumbeix i preocupa  una bona pràctica en lo que se refereix a la seguretat vial que beneficia y afecta a tota la ciutadania per igual