Qué es el servei ?

¿Que es el Servei?

Es l'encarregat de realitzar, en l'àmbit de la província de Castelló, la gestió tributària, inspecció i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic per delegació d'altres administracions.
Aquesta administració és conscient que, dins de la mencionada funció, el contingut pot ser, en moltes ocasions, difícil d'entendre per als que no estan familiaritzats amb ell. Per això, des d'aquesta plataforma que suposa l'oficina virtual, es pretén una major proximitat de l'administració amb la ciutadania, intentant que siga fàcil i entendible la relació entre ambdues parts.
Això requereix, per descomptat d'un esforç que ha de ser constant per part d'aquesta administració, no obstant també des d'ací es vol fer partícip a tothom perquè, per mitjà de les seues opinions i suggeriments , col·labore  en la millora d'aquest servei que és el de tots.

Àmbit del Servei

El Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, com su propi nom indica, circumscriu el seu àmbit competencial al de la Província, independentment dels convenis o acords de colaboració que, en ús de la seua competència, puga subscriure amb altres Administracions i entitats de Dret Públic que excedisquen el àmbit purament provincial.

Xarxa d'oficines

El Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, fique a su disposició oficines per a poder realitzar les seues gestions i consultes presencialment en diferents poblacions.