Inspecció Tributària

Procediment d'Inspecció Tributària

En matèria de tributs (taxes, impostos i contribucions especials) locals s'aplica el règim general regulat en la Llei General Tributària, ressaltant que, a més de les especificacions que resulten de la citada llei, seràn també d'aplicació las que, en el seu cas, s'establisquen  mitjançant  ordenança fiscal per cada Ajuntament.