Impressos

Poden imprimir-los i utilitzar-los per realitzar el tràmit corresponent.

Nofificació Electrònica - Acreditació de la representació

Com acreditar la Representació
Model I-A
Model I-B
Model II-A
Model II-B
Model III-A
Model III-B
Model IV-A
Model IV-B
Model V

Generals

Solicitud Devolució d´Ingressos indeguts
Excel sol·licitud massiva alta IVTM

Sancions de Tràfic

Al·legacions
Comunicació Infractor
Recurs de Reposició

Sol·licitud Bonificació IBI

Sol·licitud de bonificació IBI per Activitat Empresarial
Sol·licitud de bonificació IBI per Vivenda de Protecció Oficial
Sol·licitud de bonificació IBI Cooperatives Agràries
Sol·licitud de bonificació IBI Assentaments de Població Singularitzats
Sol·licitud de bonificació IBI Béns Inmobles de Característiques Especials
Sol·licitud de bonificació IBI Família Nombrosa
Sol.licitud de bonificació IBI Energia Provinent del Sol

Sol·licitud Exempció IBI

Sol·licitud de exempció IBI Centre Docent
Sol·licitud de exempció IBI Monument o Jardí Històric
Sol·licitud de exempció IBI Centre Sanitari de Titularitat Pública
Sol·licitud de exempció IBI Repoblacions Forestals
Sol·licitud de exempció IBI sense Fi Lucrativa

 Exempció IVTM
(Declaracions jurades)

Declaració jurada per a persones de mobilitat reduïda
Declaració jurada Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiuDeclaracions cadastrals

Amb la finalitat de facilitar la presentació de les declaracions als ciutadans, els quatre models esistents (901N, 902N, 903N, 904N) s'han unificat en un, permetent en una única declaració:

-Declarar diversos tipus d'alteracions
-Declarar alteracions en els inmobles dels diferents municipis
-Validació de la completesa de la documentació presentada.

Si no disposa d'autenticació electrònica, pot identificar-se manualment

Model 900D Declaració Cadastral

Asistent per a declaracions cadastrals

Per poder visualitzar els documents, cal tenir instal · lada l'aplicació Adobe Acrobat Reader. Si no en disposa la pot descarregar gratuïtament accedint al següent enllaç.

 
f="http://extranet.dipcas.es/gir/ovr/castellano/Externos/EXENCION_IVTMMINUSVALIDOS.pdf" target="_self">Solicitud de exención IVTM Vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo
 
Declaraciones catastrales
 

 Para poder visualizar los documentos, es necesario tener instalada la aplicación Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de ella la puede descargar gratuitamente accediendo al siguiente enlace.


Pueden imprimirlos y emplearlos para realizar el trámite correspondiente.

  Generales

Domiciliaciones   ( dirección de envío : domiciliaciones@dipcas.es   / Fax nº: 964 359 877) 
 
Solicitud Bonificación IBI
 
 
Solicitud Exención IBI
 
 
Solicitud Exención IVTM
 
 
Declaraciones catastrales
 Para poder visualizar los documentos, es necesario tener instalada la aplicación Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de ella la puede descargar gratuitamente accediendo al siguiente enlace.


Pueden imprimirlos y emplearlos para realizar el trámite correspondiente.

  Generales

Domiciliaciones   ( dirección de envío : domiciliaciones@dipcas.es   / Fax nº: 964 359 877) 
 
Solicitud Bonificación IBI
 
 
Solicitud Exención IBI
 
 
Solicitud Exención IVTM
 
 
Declaraciones catastrales
 Para poder visualizar los documentos, es necesario tener instalada la aplicación Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de ella la puede descargar gratuitamente accediendo al siguiente enlace.


Pueden imprimirlos y emplearlos para realizar el trámite correspondiente.

  Generales

Domiciliaciones   ( dirección de envío : domiciliaciones@dipcas.es   / Fax nº: 964 359 877) 
 
Solicitud Bonificación IBI
 
 
Solicitud Exención IBI
 
 
Solicitud Exención IVTM
 
 
Declaraciones catastrales
 Para poder visualizar los documentos, es necesario tener instalada la aplicación Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de ella la puede descargar gratuitamente accediendo al siguiente enlace.

.