Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

 L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut de caràcter periòdic que grava la titularitat dels vehicles aptes per a la circulació, considerant-se aquesta aptitud mentre no hagen estat de baixa en els registres públics corresponents.

INTERESSA CONÈIXER:

Està obligada al pagament de l'impost la persona al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació.

La gestió i recaptació de l?esmentat tribut correspon a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle.

És important saber que el període impositiu coincideix amb l'any natural aplicant-se l'impost el dia 1 de gener de cada any, excepte en el cas de primera adquisició en què, òbviament, començarà el dia en què es produesca la dita adquisició.

L'import de la quota de l'impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos següents:

  • primera adquisició

  • baixa definitiva del vehicle

  • baixa temporal, però únicament quan aquesta siga deguda a sostracció o robatori

 

És a dir, les baixes temporals voluntàries no donen dret a prorrateig de l'import de la quota.