Impost sobre Béns Inmobles (IBI)

 L'impost sobre béns immobles és un tribut de caràcter periòdic que grava el valor dels béns immobles, tant rústics com urbans.

INTERESSA CONÉIXER:

Està obligat al pagament d'aquest: 

1é.- Si hi ha una concessió administrativa, el concessionari.
2é.- Si hi ha un dret reial de superfície, el superficiari
3é.- Si hi ha un dret reial d'usdefruit, l'usufructuari,
4é.- Si no es dóna cap dels anteriors casos, el propietari.

És a dir, que l'obligació de pagament es regeix per l'ordre avantdit, de manera que exclou l'obligació de l'anterior al següent, segons el dit ordre.

És important saber que l'impost s?aplica, amb caràcter general, el dia 1 de gener de cada any; això vol dir que està obligat al seu pagament la persona que tinga la condició en l'ordre avantdit a 1 de gener, independentment de les circumstàncies que es puguen donar posteriorment durant l'exercici econòmic (venda, constitució d'usdefruit, etc.)