Inpost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut directe, el fet imposable del qual el constitueix l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, independentment que s'exercesquen o no en local determinat.


INTERESSA CONÉIXER:

Respecte a aquest impost és important saber que:

- Es gestiona a partir de la seua matrícula.

- Es forma anualment per a cada terme municipal.

- Està constituït per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si és procedent, del recàrrec provincial.

Estan subjectes, encara que exempts d'aquest, entre altres, les persones físiques i, amb caràcter general, aquells contribuents l?import net de xifra de negocis dels quals siga inferior a 1.000.000 d'euros.

Normativa Aplicable

1.- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

2.- RDL 1175/1990 por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del IAE

3.- RDL 1259/1991 por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del IAE correspondientes a la actividad ganadera independiente

4.- RD 243/1995 por el que se dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto

5.- Ley reguladora de las Bases del Régimen Local

6.- Ley de medidas para la modernización del gobierno local

7.- Ley General Tributaria

8.- Reglamento General de Recaudación

9.- Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en ví­a administrativa

10.- Reglamento general del régimen sancionador tributario

11.- Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

12.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

13.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14.- LOPD 15-1999; sólo vigentes arts 22,23 y 24

15.- LO 3-2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

16.- Reglamento de la Unión Europea General de Protección de Datos (RGPD)

17.- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

18.- Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal

19. - Real Decreto 1804/2008, de 3 noviembre

20. - Ley 4/2008, de 23 de diciembre (afecta al IAE el artículo cuarto de esta Ley)