Conceptes tributaris i no tributaris

A continuació es detallen les diferents classes de deutes. En elles s'especifica en què consisteixen, qui ha de realitzar el pagament i què normatives s'apliquen a cadascuna d'elles.